0106/16

Telemedycyna przyszłością usług medycznych i ubezpieczeń zdrowotnych

Telemedycyna może zrewolucjonizować rynek usług medycznych w Polsce. To odpowiedź na niedobór personelu medycznego i starzenie się polskiego społeczeństwa oraz jeden ze sposobów na usprawnienie opieki nad seniorami. - Jacek Podłocki, Dyrektor Marketingu i Rozwoju, Starter24.

Telemedycyna jest jedną z najszybciej rozwi­jających się dziedzin usług medycznych na świecie. Od kilku lat rynek e-medycyny roz­wija się w tempie dwucyfrowym i wzrasta o 12–13% rocznie. Obecnie globalnie wyce­niany jest na 13 mld USD, z czego połowa przypada na USA. W Polsce udział tele­medycyny w rynku kształtuje się na pozio­mie poniżej 1%. Co nie znaczy, że nie ma szans na rozwój. Wręcz przeciwnie – ideal­nie odpowiada na polskie problemy: niedo­bór kadry medycznej, środków finansowych czy starzenie się społeczeństwa i ma szansę oddziaływać w przyszłości na ubezpieczenia zdrowotne i życiowe.

JAK TO DZIAŁA?

Telemedycyna to nowatorski sposób świadcze­nia opieki zdrowotnej i usług medycznych, który łączy telekomunikację, informatykę oraz medycynę. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnej techno­logii zapewniona jest błyskawiczna komu­nikacja między pacjentem a lekarzem bądź lekarzem a drugim lekarzem w celu leczenia schorzeń oraz chorób, utrzymania dobrego zdrowia czy monitoringu opieki zdrowot­nej. Telemedycyna umożliwia wysyłanie obrazów w doskonałej jakości, pozwala na wideokonsultacje oraz postawienie diagnozy pacjentowi z każdego miejsca na świecie.

Codzienne kontrolowanie poziomu cukru we krwi i konsultowanie dawki leków, opieka kardiologiczna, rehabilitacja złama­nej kończyny, prowadzenie ciąży, wska­zówki dotyczące diety, monitoring zdro­wotny osób starszych. To tylko niektóre elementy opieki medycznej, które można wykonywać zdalnie.

Telemedycyna może poprawić też jakość i komfort pracy lekarzy. Według badań jedna trzecia z nich twierdzi, że musi podejmo­wać decyzje na podstawie niekompletnych informacji. Dostęp do bardziej dokładnych danych w czasie rzeczywistym pomaga im w podejmowaniu dobrych decyzji. Poza tym stan chorego monitorowany jest na bieżąco, nie tylko podczas wizyt w gabinecie lekarza, co pozwala na szybką reakcję w razie niepra­widłowości.

Pacjenci z kolei zyskują komfort lepszej jakości usług połączonej z wygodą, jaką jest przebywanie w dowolnym miejscu i brak konieczności organizowania życia wokół wizyt lekarskich.

TELEMEDYCYNA W POLSCE

Nie ma już prawnych przeszkód w udzielaniu świadczeń telemedycznych w Polsce. Niedawne zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i leka­rza dentysty zezwalają na orzekanie o sta­nie zdrowia pacjenta zarówno po jego oso­bistym zbadaniu, jak i za pomocą środków teleinformatycznych i przy wykorzystaniu narzędzi IT. Telemedycyna może zrewolu­cjonizować zatem rynek usług medycznych w Polsce. To odpowiedź na niedobór per­sonelu medycznego, starzenie się polskiego społeczeństwa (zobacz: „Miesięcznik Ubez­pieczeniowy”, 4/2016) oraz jeden ze sposo­bów na usprawnienie opieki nad seniorami. Obecnie w Polsce osoby powyżej 65 roku życia stanowią 15% społeczeństwa, w roku 2035 r. odsetek ten wzrośnie do 25%. Już niedługo będziemy jednym z najstarszych społeczeństw w Unii Europejskiej.

ZASTOSOWANIE W ASSISTANCE

Dostarczane rozwiązania telemedyczne pozwalają na uzyskanie szybkiego kon­taktu z lekarzem. I to praktycznie nieza­leżnie od miejsca pobytu osoby potrzebu­jącej pomocy, 24 godziny na dobę. Jest to więc wręcz idealne rozwiązanie dla różnego rodzaju programów assistance. Przykładowo w czasie wyjazdu weekendowego w góry zamiast poszukiwać pomocy lokalnie można w prosty sposób uzyskać telepomoc w przy­padku niepokojących objawów u dziecka (gorączka, bóle brzucha). Również ważny może być później stały kontakt z lekarzem, w tym również możliwość wysyłania badań oraz zwrotne otrzymanie zaleceń specjalisty. Telemedycyna umożliwia zatem dostarczenie szyb­kiej i profesjonalnej pomocy potrzebującej oso­bie – wypełniając idealnie definicję pomocy assi­stance. W rehabilitacji e-medycyna pozwala na ciągłe monitorowanie stanu zdrowia pacjenta i bieżące konsultacje.

Assistance osób starszych może polegać na całodobowym nadzorze za pomocą opa­ski monitorującej. Jest to rozwiązanie, które w Polsce dopiero raczkuje, a w krajach Europy Zachodniej staje się coraz bardziej popularne. Opaska założona na nadgarstku monitoruje pracę serca, wykrywa upadki użytkownika i wskazuje jego lokalizację czy pomaga dawkować leki. Wyposażona jest w duży przycisk SOS i po jego aktywa­cji sygnał trafia do centrum pomocowego, które nawiązuje kontakt z użytkownikiem i w razie potrzeby informuje rodzinę oraz służby ratownicze.

PERSPEKTYWY TELEMEDYCYNY

Wiele wskazuje na to, że przyszłość tele­medycyny rysuje się w jasnych barwach. Dzięki niej nastąpi technologiczna rewolu­cja, która powinna przynieść wielomiliar­dowe oszczędności. Jak rozwinie się ona w Polsce – wkrótce zobaczymy. Unia Euro­pejska śladem największego rynku – USA – chce zaoszczędzić na wprowadzaniu nowo­czesnych metod diagnostyki 95 mld euro do 2025 r., wspierając wszelkie inicjatywy związane z e-medycyną, co powinno sty­mulować jej wzrost. Skorzystać z tych rozwiązań powinni również ubezpieczyciele, tworząc nowo­czesne produkty ochrony zdrowia i opieki medycz­nej, oraz firmy z nimi współpracujące.

Media o nas